Privacy

Alle afspraken rondom privacy staan in de Privacyverklaring.De privacyverklaring is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst. De Privacyverklaring is te vinden op de website van de HuisArtsenPost.

Informatie over uw privacy

Indien u toestemming heeft gegeven voor inzage in uw medische gegevens, kunnen deze gegevens ingezien worden door de zorgverleners van de HuisArtsenPost die u behandelen. Als u die toestemming niet heeft gegeven dan is het belangrijk dat u zelf deze informatie aan de triagist en de huisarts van de HuisArtsenPost geeft. De medische gegevens zijn van wezenlijk belang om goede zorg te kunnen leveren. De  waarnemend huisarts weet dan welke ziektes iemand gehad heeft, of iemand een allergie heeft of in behandeling is voor een bepaalde ziekte. Als u niet wilt dat uw gegevens, of een gedeelte van uw gegevens, ingezien kunnen worden door een andere huisarts tijdens  de waarneming, bespreekt u dit dan met uw eigen huisarts. Geheimhoudingsplicht binnen de HuisArtsenPost Alleen de zorgverleners die u behandelen mogen uw medische gegevens inzien. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. Ook de medewerkers die uw administratieve gegevens beheren en verwerken hebben een geheimhoudingsplicht.

Geheimhoudingsplicht tegen anderen

Alle medewerkers van de HuisArtsenPost hebben een geheimhoudingsplicht. Er wordt alleen informatie aan anderen gegeven als u hiervoor  toestemming geeft.

Terugkoppeling eigen huisarts

Als u contact heeft gehad met de HuisArtsenPost, dan ontvangt uw eigen huisarts op de volgende werkdag altijd een bericht over dit contact. In dit bericht staat waarom u contact heeft gehad met de huisartsenpost en het advies of de behandeling. Ook data en tijden en degenen met wie u contact heeft gehad zijn vermeld.

Inzagerecht

U heeft het recht uw gegevens te bekijken. U kunt aan uw huisarts vragen om inzage in dat gedeelte van uw dossier dat betrekking heeft op de zorgverlening van de HuisArtsenPost. Als u vindt dat deze niet juist zijn, dan kunt u uw huisarts verzoeken deze te verbeteren of te verwijderen. Dat kan ook als de gegevens op zich wel juist zijn, maar volgens u de registratie van die gegevens niet nodig is. Uw huisarts  bepaalt uiteindelijk wat in het dossier wordt opgenomen.

Wetenschappelijk onderzoek

Soms geeft de HuisArtsenPost aan andere instellingen gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. De HuisArtsenPost geeft dan alleen geanonimiseerde gegevens.

Opname telefoongesprekken

Alle binnenkomende telefoongesprekken bij de HuisArtsenPost worden opgenomen. De opgenomen gesprekken worden gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden en afhandelen van klachten. De opnames worden gedurende één jaar bewaard. De vastgelegde gesprekken  worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Klachten

Als u vindt dat de HuisArtsenPost niet correct met uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen. De HuisArtsenPost heeft een klachtenprocedure.

Verdere vragen

Als u nog vragen heeft over uw privacy binnen de HuisArtsenPost dan kunt u zich wenden tot een zorgverlener op de HuisArtsenPost of schriftelijk tot de Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris gegevensbescherming
Mevr. C. Edwards van Muijen
Waddenweg 1
2134 XL Hoofddorp
tel. 023 5540604
FG@gchaarlemmermeer.nl

Cameratoezicht

Voor uw en onze veiligheid maakt de HuisArtsenPost gebruik van cameratoezicht. Dat wordt gedaan uit het oogpunt van veiligheid van bezoekers en het personeel. De beelden van de camera’s worden vastgelegd en enige tijd bewaard. Bij incidenten worden de beelden gebruikt om de gang van zaken te kunnen reconstrueren. De banden kunnen daarvoor worden overgedragen aan de bevoegde instanties. De vastgelegde beelden worden behandeld volgens wet- en regelgeving over de privacy.